خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32875   بروزرسانی: 27-11-1398

Farshad Merrikh-Bayat

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. کنترل چند متغیره، شبکه های عصبی مصنوعی و کاربردها