خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25773   بروزرسانی: 09-03-1399

Mahdi Bazargan
مهدی بازرگان
استادیار

پست الکترونيکی
bazargan[AT]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/bazargan-mahdi

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2273

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه فیزیک، اتاق 315، ص. پ. 45195-313