خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22488   بروزرسانی: 09-03-1399

Mahdi Bazargan

سوابق تحصیلی


دکترا : Inter-University Center for Astronomy and Astrophysic, IUCAA, India, Physics
عنوان رساله : Application of Artificial Neural Networks to Multi-Dimentional Astronomical Data
زمینه رساله : Astronomical Data Analysis
استاد راهنما : Prof. Ranjan Gupta

کارشناسی ارشد : University of Pune, India, Electronic Science
عنوان پایان نامه : Human Pulse Aquizition using Piezo Electric sensor and its analysis
زمینه پایان نامه : Biomedical Signal Processing, Instrumentation
استاد راهنما : Prof. S. A. Gangal