خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:37527   بروزرسانی: 30-01-1400

Mir Saeed Seyed Dorraji
میر سعید سید دراجی
دانشیار

پست الکترونيکی
dorraji@znu.ac.ir      saeed_dorraji@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/dorraji-saeed

تلفن
   02433052477   +98 (0) 24 3305 2584

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه شیمی، کدپستی 38791-45371

 

https://scholar.google.com/citations?user=PqK-s_wAAAAJ&hl=en