خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:36935   بروزرسانی: 30-01-1400

Mir Saeed Seyed Dorraji

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مباحث نوین در شیمی کاربردی2. غشا و فرآیندهای غشایی3. شیمی و تکنولوژی رنگ4. خوردگی فلزات5. الکتروشیمی صنعتی6. کنترل دستگاهی در صنعت شیمی7. واکنشگاهها