خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31732   بروزرسانی: 02-07-1401

Mahnaz Esteki
مهناز استکی بارده
استادیار

پست الکترونيکی
m.esteki@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/esteki-mahnaz

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2586

فکس
   +98 (0) 24 3228 2477

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه شیمی