خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:34541   بروزرسانی: 13-04-1402

Mahnaz Esteki

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مباحث نوین در شیمی تجزیه2. تحلیل آماری نتایج3. اسپکتروسکوپی اتمی4. شیمی تجزیه پیشرفته5. شیمی عمومی مهندسی6. شیمی تجزیه مهندسی كشاورزی7. شيمي عمومي II8. شیمی عمومی I9. شیمی تجریه دستگاهی10. شیمی تجزیه II11. شیمی تجزیه I