خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:34541   بروزرسانی: 13-04-1402

Mahnaz Esteki

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه صنعتی اصفهان, شيمي تجزیه
عنوان رساله : - پیش بینی سمیت داروهای روان درمان و اسیدیته مشتقات فنلی با استفاده از مدل های دو بعدی و سه بعدی QSAR و استفاده از مدل سازی به روش SVM در پیش بینی درصد تبدیل واکنش های استری شدن در سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن و به کارگیری روش های آنالیز سه بعدی PA
زمینه رساله : کمومتریکس
استاد راهنما : پروفسور تقی خیامیان

کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی اصفهان, ایران, شیمی تجزیه , 1382-1380
عنوان پایان نامه : پیش بینی برخی خواص فیزیکو-شیمیایی با استفاده از روش QSPR و مدلسازی به روش شبکه عصبی موجک
زمینه پایان نامه : کمومتریکس
استاد راهنما : پروفسور تقی خیامیان

کارشناسی : دانشگاه صنعتی اصفهان, ایران, شیمی , 1379-1375