خانه :: اساتید :: اخبار

Bahram Bahrami

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه فردوسي مشهد, ايران, فقه و مباني حقوق اسلامي , 1385-1379
عنوان رساله : ويژگيهاي فقه امام علي
زمینه رساله : فقهي - حقوقي
استاد راهنما : دکتر صادق علمی

کارشناسی ارشد : دانشگاه فردوسي مشهد, ایران, فقه و مبانی حقوق اسلامی , 1371-1368
عنوان پایان نامه : حد سرقت و حد قذف نزد مذاهب پنجگانه اسلامی
زمینه پایان نامه : فقه و حقوق
استاد راهنما : دکتر مهدی صانعی

کارشناسی : فردوسی مشهد, ایران, فقه و مبانی حقوق اسلامی , 1367-1363
عنوان پایان نامه : ----------------------------------------------
زمینه پایان نامه : -------------------------------------------
استاد راهنما : -------------------------------------------