خانه :: اساتید :: اخبار

Bahram Bahrami

ساير فعاليتهاي پژوهشي

 

رویکرد ی به عدالت مالیاتی از منظر اسلام با تکیه برسیره وسخن امام علی 

بررسی تطبیقی آزادی از دیدگاه نهج البلاغه و رساله مختصر آزادی جان استوارت میل 

رویکرد ی به رفاه وتامین اجتماعی از منظر نهج البلاغه  

ترسیم الگوی نظام سیاسی وحکومت اسلامی بر مبنای شیوه واصول مدیریتی امام علی

بر دسی نقش آموزه های اسلام در ارتقای بهداشت و سلامت روانی

 

برسی نقش آموزه های اسلامی در پیشگیری و سو مصرف مواد والکل