خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21813   بروزرسانی: 08-04-1389

Yosof Ghadimi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه فیلیپس ماربورگ, آلمان, زمین شناسی مهندسی محیط زیست , 1367-1361
عنوان رساله : ارزیابی میکروسکوپی درزها و شکافهای سنگهای رسوبی دوره ی پرمین
استاد راهنما : پروفسور دکتر هانس زانکل

کارشناسی ارشد : دانشگاه فیلیپس ماربورگ, آلمان, زمین شناسی مهندسی , 1361-1357
عنوان پایان نامه : رانش زمین لندسلاید
استاد راهنما : پروفسور دکتر هلموت پرنس

کارشناسی : دانشگاه فیلیپس ماربورگ, آلمان, زمین شناسی عمومی , 1356-1354