خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21872   بروزرسانی: 08-04-1389

Yosof Ghadimi

مدیریت

- مدیر گروه زمین شناسی در سال 1371-1372

- رئیس دانشکده 1372- 1374

- مسوول موزه ی تاریخ طبیعی دانشگاه زنجان در سال 1371- تاکنون

- عضویت در جلسه ی رفاهی اعضای هیات علمی دانشگاه زنجان