خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21813   بروزرسانی: 08-04-1389

Yosof Ghadimi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. ژئو مورفولژی2. زمین شناسی محیط زیست3. رسوب شناسی4. آبهای زیر زمینی5. زمین شناسی نفت6. زمین شناسی مهندسی