خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22331   بروزرسانی: 08-04-1389

Yosof Ghadimi
یوسف قدیمی
استادیار - بازنشسته

پست الکترونيکی
ghadimi.yosof@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ghadimi-yoosef

تلفن
   +9802415152207   +98 (0) 24 3305 2350

فکس
   +98 (0) 24 3228 +9812350

آدرس 
دانشگاه زنجان- دانشکده علوم - گروه زمین شناسی - موزه تاریخ طبیعی - 45195-کد پستی 313