خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28220   بروزرسانی: 01-09-1396

Ahmad Golchin

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه آدلايد, استراليا, خاكشناسي , 1375-1371
عنوان رساله : توزيع فضايي شيمي و ديناميك ماده آلي در خاك ها
زمینه رساله : شيمي و حاصلخيزي خاك
استاد راهنما : پرفسورجان مالكوم ادس

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ايران, شيمي و حاصلخيزي خاك , 1366-1363
عنوان پایان نامه : بررسي اكسيداسيون بيولوژيك گوگرد در خاك هاي شور و قليا
زمینه پایان نامه : بيولوژي خاك
استاد راهنما : دكتر ناهيد صالح راستين