خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28220   بروزرسانی: 01-09-1396

Ahmad Golchin

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. روش های تحقیق2. آلودگي خاك3. تكنولوژي كود و مصرف4. حاصلخيزي خاك5. تغذيه گياه6. مواد آلي خاك7. شيمي خاك8. خاك هاي شور و قليا