خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30636   بروزرسانی: 01-09-1396

Ahmad Golchin

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
بررسي تأثير خيساندن بذر در محلول غذايي و مقادير مختلف فسفر و پتاسيم بر عملكرد گندم ديم   مجريارديبهشت 1378خرداد  1380كاربرديسازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي
بررسي تأثير مقادير مختلف موليبدن و كبالت بر عملكرد و كيفيت نخود ديم   مجريتير 1379مهر  1382كاربرديسازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي
مطالعه وضعيت حاصلخيزي خاكهاي استان زنجان بمنظور كاهش مصرف كودهاي شيميايي و حفظ محيط زيست   مجريارديبهشت 1380دي  1383كاربرديسازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
بررسي منابع آلاينده خاكهاي استان زنجان به فلزات سنگين و تءثير آن بر كيفيت محصولات زراعي و باغي   مجريارديبهشت 1379خرداد  1382كاربرديسازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
بررسي تأثير منابع و مقادير مختلف كود آلي و سطوح آبياري بر عملكرد و كيفيت گندم آبي   مجريمرداد 1378آذر  1380كاربرديسازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي
بررسي تأثير عناصر غذايي ازت، كلسيم و آهن بر عملكرد و كيفيت ميوه سيب   مجريشهريور 1379تير  1382كاربرديسازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
بررسي تءثير اوره با پوشش گوگردي و ساير منابع كود ازته بر ميزان عملكرد و ازت جذب شده و تجمع نيترات در پياز   مجريفروردين 1378تير  1380كاربرديسازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي
بررسي وضعيت تغذيه‌اي باغات سيب و تأثير آن در كيفيت و خاصيت انباري ميوه در استان زنجان   مجريمرداد 1377آبان  1379كاربرديسازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي
بررسي تأثير مقادير مختلف پتاسيم و منيزيم بر عملكرد و كيفيت گندم آبي    مجريشهريور 1378دي  1380كاربرديسازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي
بررسي شدت و گستردگي آلودگي خاكها به عناصر سنگين و تعيين مقدار آن در گياهان آبياري شده با فاضلاب   مجريتير 1377شهريور  1379كاربرديسازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي
بررسي تأثير منابع ومقادير مختلف كود ازته بر عملكرد و ميزان روغن كلزا   مجريمرداد 1379خرداد  1382كاربرديسازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي
تأثير مقدار و نوع رس و مواد آلي بر خصوصيات فيزيكي چند خاك ورتي سول   همكارفروردين 1380ارديبهشت  1381كاربرديدانشگاه زنجان