خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31155   بروزرسانی: 01-09-1396

Ahmad Golchin




احمد گلچین
استاد

پست الکترونيکی
agolchin2011@yahoo.com      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/golchin-ahmad

تلفن
   09121417490   +98 (0) 24 3305 2338

فکس
   +98 (0) 24 3228 1-3202

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده كشاورزي، گروه خاكشناسی ، اتاق13،ص پ 45195-313