خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24875   بروزرسانی: 02-03-1402

Fariba Mobini

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه اصفهان, ایران, اموزش زبان انگلیسی , 1386-1379
عنوان رساله : توانایی یادگیرندگان زبان انگلیسی دراستفاده از حروف تعریف
زمینه رساله : زبان شناسی وتدریس
استاد راهنما : دکتر تحریریان

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران, آموزش زبان انگلیسی , 1371-1368
عنوان پایان نامه : تاثیر توضیحات طبقه بندی شده زبان اول در پیشبرد مهارت خواندن در زبان دوم
زمینه پایان نامه : زبان شناسی کاربردی
استاد راهنما : دکتر نوروزیان

کارشناسی : دانشگاه شهید بهشتی, ایران, زبان و ادبیات انگلیسی , 1367-1363