خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24860   بروزرسانی: 02-03-1402

Fariba Mobini

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. Applied & theoretical aspects 2. ترجمه-زبان شناسی-دروس تئوری درزمینه ی ترجمه-روش تدریس-روانشناسی زبان-ترجمه متون ادبی