خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26343   بروزرسانی: 19-12-1400

Hassan Reza Mirzaei

علایق پژوهشی

آشکارسازی، مکان یابی و تحلیل عیب تخلیه جزئی (PD) در ترانسفورماتورهای قدرت و خشک

اندازه گیری و تحلیل تست پاسخ فرکانسی (FRA) ترانسفورماتورهای قدرت

تکنیک های تست فشار قوی

طراحی ترانسفورماتورهای قدرت

تحلیل عیب تخلیه جزئی در ژنراتورهای قدرت