خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26343   بروزرسانی: 19-12-1400

Hassan Reza Mirzaei

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. طرح پست های فشار قوی2. عایق و فشار قوی3. ماشین های الکتریکی مخصوص4. ماشین های الکتریکی II5. ماشین های الکتریکی I