خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25145   بروزرسانی: 05-07-1395

Mohammad Esmaeil Amiri

مدیریت

سوابق اجرايي‏‏:

1-عضو كميته ارزیابی طرح های تحقیقاتی ملی در دانشگاه زنجان.

2- - عضو كميته ارتقاء دانشكده كشاورزي دانشگاه زنجان، سال 1377-1376

3- - عضو تاسيس رشته بيوتكنولوژي دانشگاه زنجان، سال-1381

4- - مشاور دانشجويان رزمنده، دانشگاه زنجان، سال 70-1366

5- مدير گروه زراعت، دانشگاه سيستان و بلوچستان، سال 1362

6- مشاور فني معاونت امور باغباني وزارت كشاورزي، سال 1377-1376

7- مشاور فني طرح كشت و صنعت زرآباد چابهار، شركت دي وابسته به بيناد مستضعفان

8-مهندس ناظر شركت كشت بافت رعنا - توليد نها ل هاي خرما از طريق كشت كالوس، سال-1376

9-عضو كميته فني ميوه هاي گرمسيري و نيمه گرمسيري وزارت كشاورزي، سال 1377-1376