خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25144   بروزرسانی: 05-07-1395

Mohammad Esmaeil Amiri

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. Physiology of Flowering2. ميوه هاي خشك پشرفته3. ميوه كاري و فيزيولوزي ميوه4. تغذيه گياه/ 5. كشت بافت گياهي/