خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:42638   بروزرسانی: 03-03-1401

Leila Safari

مدیریت

  • مشاركت در تدوين استاندارد  انواع چاپگرها در ادارة كل استاندارد استان زنجان
  • مديريت گروه كامپيوتر از نيمسال اول سال تحصيلي 1385-1384
  • عضويت كميتة آموزش مجازي دانشگاه زنجان
  • عضويت كميتة اجرايي همايش يادگيري الكترونيكي دانشگاه زنجان
  • مدیریت گروه کامپیوتر از خرداد 96 تا کنون