خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:43349   بروزرسانی: 03-03-1401

Leila Safari
لیلا صفری
استادیار

پست الکترونيکی
lsafari[at]znu.ac.ir      ll_safari[at]yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/safari-leila

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4214

آدرس 
دانشگاه زنجان- دانشکده مهندسی -گروه کامپیوتر

 

https://leilasafari.com