خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29765   بروزرسانی: 11-10-1396

Morteza Fathi

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
3 فریده تیموریان شهريور  1390نقشه برداری مدلسازی و بهینه سازی کاداستر تحریری و رقومی   استاد راهنما
2 الهه خانی آبان  1390مهندسی نقشه برداری 3D GIS و معماری   استاد راهنما
1 وحید قربانلو شهريور  1392نقشه برداری مسیریابی در محیطهای بسته   استاد راهنما