خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:40060   بروزرسانی: 09-12-1401

Isa Ahmadi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. ریاضیات مهندسی2. روشهای المان محدود3. محاسبات عددی4. ارتعاشات5. مقاومت مصالح6. مکانیک مواد مرکب