خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32117   بروزرسانی: 29-08-1400

Alireza Firoozfar

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مکانیک خاک-مکانیک خاک پیشرفته-ژئوتکنیک لرزه ای-لرزه شناسی و مهندسی زلزله- ژئوتکنیک زیست محیطی