خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15459   بروزرسانی: 25-07-1400

Alireza Moazzami

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مهندسی پی-مکانیک خاک - بهسازی خاک - خاک پیشرفته -تحقیقات صحرایی