خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25579   بروزرسانی: 16-07-1402

Soheila Zarringhalami
سهیلا زرین قلمی
دانشیار

پست الکترونيکی
zaringhalami@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/zaringhalami-soheila

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2432

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی