خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

نوع و اعتبار مدرک پردیس سهروردی چگونه است؟به فارغ التحصیلان پردیس همانند دیگر فارغ التحصیلان دانشگاه، مدرک رسمی دانشگاه زنجان با درج پردیس خودگردان سهروردی به عنوان  محل تحصیل،  اعطا خواهد شد.