خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

بروزرسانی: 26-1-1395
رشته های موجود

رشته ای موجود در پردیس سهروردی
ردیف مقطع گروه آموزشی نام رشته
1 کارشناسی ارشد عمران مهندسی عمران گرایش سازه
2 کارشناسی ارشد برق مهندسی برق گرایش قدرت
3 کارشناسی ارشد مکانیک مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی
4 دکتری علوم دامی تغذیه دام

-

بازدید امروز: 2