خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

بروزرسانی: 26-1-1395
تقویم آموزشی

تقویم آموزش

 

تقويم دانشگاهی

عنوان فرآیند

نیمسال اول 95-94 

نیمسال دوم 95-94 

ثبت نام اصلی

20/04/1394 تا 24/04/1394

 -

ثبت نام قطعی

1394/06/14 تا 1394/06/18

1394/11/17  تا 1394/11/20

شروع کلاسها

1394/06/28

1394/11/24

حذف و اضافه

1394/06/28 تا 1394/06/29

1394/12/1تا 1394/12/2

آخرین مهلت حذف تکدرس

1394/04/07  تا 1394/10/14

1394/12/03  تا 1395/03/19

آخرین مهلت حذف نیمسال

1394/07/04 تا 1394/10/14

1394/12/03 تا 1395/103/19

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه

1394/11/24

1395/06/31

پایان کلاسها

1394/10/16

1395/03/26

امتحانات پایان نیمسال

1394/10/22 تا 1394/11/07

1395/03/29 تا 1395/04/14

 

 

 برنامه نیمسال اول 

   برنامه نیمسال دوم

بازدید امروز: 2