خانه :: اساتید :: اخبار

راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر    
رئیس اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

کیومرثیان - جواد
jk[at]znu.ac.ir
2232