خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

آمار سايت

    بازديد امروز: 94
    بازديد ديروز: 170
    بازديد کل: 233258
بروزرسانی: 30-11--1
مدیران گروه

 

مدیر گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
+98 24 3305 4546 :تلفن
 yousefi.alireza [at] znu.ac.ir :پست الکترونیکی

 

مدیر گروه علوم باغبانی
+98 24 3305 4528 :تلفن
 arghavani[at]znu.ac.ir :پست الکترونیکی

 

مدیر گروه گیاهپزشکی
+98 24 3305 4053 :تلفن
 rhemati[at]znu.ac.ir :پست الکترونیکی

 

مدیر گروه علوم و مهندسی خاک
+98 24 3305 2717 :تلفن
 p_alamdari[at]znu.ac.ir :پست الکترونیکی

 

مدیر گروه علوم دامی
+98 24 3305 2241 :تلفن
 brostami[at]znu.ac.ir :پست الکترونیکی

 

مدیر گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
+98 24 3305 3340 :تلفن
 badsar[at]znu.ac.ir :پست الکترونیکی

 

مدیر گروه علوم و مهندسی آب
+98 24 3305 2388 :تلفن
 m.karbasi[at]znu.ac.ir :پست الکترونیکی

 

مدیر گروه صنایع غذایی
+98 24 3305 2651 :تلفن
 mandana.bimakr[at]znu.ac.ir :پست الکترونیکی

 

بازدید امروز: 4