خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18443   بروزرسانی: 11-12-1399

Masoud Karbasi

مسعود کرباسی
برآورد تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از فرم های ساده شده معادله پنمن ( مطالعه موردی : ایستگاه سینوپتیک زنجان)
Estimation of reference evapotranspiration using simple forms of penman equation( Case study: Zanjan synoptic station) 
چکيده


تبخیر و تعرق گیاه مرجع یکی از عوامل مهم سیکل هیدرولوژیکی است که باید در طرح سیستم های آبیاری، تاسیسات آبی، مطالعات زهکشی و هیدرولوژیکی برآورد شود. اگرچه معادله پنمن مانتیث فائو 56 بعنوان یک روش استاندارد جهت برآورد تبخیر و تعرق مرجع در نواحی مختلف تایید شده است، ولی نیاز آن به پارامترهای ورودی متنوع، استفاده گسترده از آن را محدود نموده است. در این تحقیق با استفاده از معادلات ساده شده جدید پنمن مانتیث ( ولیانتزس (2013)) و مرجع قرار دادن معادله پنمن مانتیث فائو 56، مقدار تبخیر و تعرق گیاه مرجع( ) در ایستگاه سینوپتیک زنجان برای دوره آماری 1982- 2005 برآورد گشته و روشهای مختلف مورد مقایسه قرار گرفته اند.. نتایج نشان می دهند که معادلات ولیانتزس (2013) در مقایسه با معادله پنمن مانتیث فائو 56 با دقت نسبتا مطلوبی در شرایط کمبود داده های هواشناسی، مقدار تبخیر و تعرق گیاه مرجع را محاسبه می کنند. همچنین به دلیل اهمیت بیشتر فصول کشت برای بررسی معادلات در فصول کشت بصورت جداگانه مقایسه برای فصول کشت نیز انجام گرفته است که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که دقت این معادلات ساده شده در فصل کشت بیشتر می باشد.