خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18443   بروزرسانی: 11-12-1399

Masoud Karbasi

مسعود کرباسی
ارزیابی حساسیت مدل برآورد تبخیر و تعرق فائو 56 به پارامترهای ورودی هواشناسی آن در منطقه زنجان
چکيده


تبخیر و تعرق گیاه مرجع یکی از عوامل مهم سیکل هیدرولوژیکی است که باید در طرح سیستم های آبیاری، تاسیسات آبی، مطالعات زهکشی و هیدرولوژیکی برآورد شود. پارامترهاي هواشناسي مهمترين عامل موثر در تبخير و تعرق مي باشند. ميزان تاثير هريک از اين پارامترها بستگي به شرايط جغرافيايي و آب و هوايي هر منطقه دارد. در اين راستا تعيين پارامترهاي هواشناسي و تغييرات آن ها در برنامه ريزي هاي منابع آبي من جمله تبخير و تعرق ضروري به نظر مي رسد. اولويت بندي و تعيين شدت تأثير هر يك از اين پارامترها بر روي تبخير و تعرق مي تواند ضمن افزايش شناخت از عوامل مؤثر بر تبخير و تعرق در هر منطقه، به مديريت منابع آب در آن منطقه بسيار كمك كند.  در تحقيق حاضر اقدام به بررسي و آناليز ميزان حساسيت پديده تبخير و تعرق نسبت به تغيير پارامترهاي اقليمي مؤثر بر آن در ایستگاه سینوپتیک زنجان شده است. نتايج اين تحقيق نحوه اولويت بندي پارامترهاي اقليمي و ميزان تأثيرگذاري آنها را در ماه هاي مختلف سال در ايستگاه زنجان نشان مي دهد. نتایج تحقیق نشان دهنده این است که در ماه های گرم سال معادله پنمن مانتیث فائو 56 بیشترین حساسیت را به تغییرات دمای بیشینه دارا می باشد، در حالیکه در فصل های سرد، تغییرات رطوبت نسبی بیشترین تاثیر را بر روی تبخیر و تعرق مرجع دارا می باشد.