خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18419   بروزرسانی: 15-10-1399

Masoud Karbasi

مسعود کرباسی
شبيه سازي عددي جريان بر روي سرريزهاي شکاف
Numerical Simulation of Flow Over Slit Weirs
چکيده


سرريز مستطيلي شکاف نوعي سرريز لبه تيز  هستند که براي اندازه گيري دبي هاي کمتر از 5 ليتر بر ثانيه استفاده مي گردند. در اين تحقيق با استفاده از مدلسازي عددي جريان بر روي اين نوع سرريزها شبيه سازي گرديد و ضريب دبي سرريز براي شرايطي که قبلا در آزمايشگاه بدست آمده بود، تعيين گرديد. نتايج نشان داد که مدل عددي قادر به شبيه سازي جريان بر روي اين نوع سرريزها مي باشد و ضريب دبي بدست آمده از روش عددي از لحاظ روند تغییرات تطابق خوبي را با نتايج آزمايشگاهي نشان مي دهد. همچنين تحليل خطاها نيز نشان داد که روش عددي ضريب دبي را  به طور متوسط 12 درصد بيشتر از رابطه آيدين و همکاران (2006) که بر پايه داده هاي آزمايشگاهي است برآورد می کند. واژه‌هاي كليدي: سرريز لبه تيز، سرريز شکاف، ضريب دبي، مدل سازي عددي، FLOW 3D