خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18420   بروزرسانی: 15-10-1399

Masoud Karbasi

نگین غیاثی و مسعود کرباسی
پیش بینی جریان رودخانه ها با استفاده از شبکه های عصبی GMDH
Forecasting of river flow using GMDH neural network
چکيده


پیش¬بینی دقیق جریان در رودخانه¬ها از اهمیت بسزایی در مدیریت منابع آب¬های سطحی برخوردار است. در مدل¬سازی یک سیستم باید روابط صریح بین متغیر¬¬های ورودی و خروجی معلوم باشند، درحالی‌که به علت معلوم نبودن روابط صریح بین متغیر¬ها و عدم قطعیت¬های ذاتی، استخراج چنین مدلی بسیار مشکل است، بنابراین استفاده از روش¬های داده محور که محاسبات را در شرایط غیردقیق انجام می¬دهند، اجتناب‌ناپذیر است. روش کنترل گروهی داده¬ها (GMDH) یکی از انواع این روش¬ها است که به‌تدریج یک نگاشت بین متغیر¬های ورودی و خروجی تولید می¬کند. در این مطالعه برای پیش¬بینی جریان روزانه ایستگاه باغ¬کلایه از مدل شبکه عصبی مصنوعی GMDH استفاده‌شده است. ارزیابی نتایج با استفاده از معیارهای آماری R2، RMSE، MAPE و MBE انجام گرفت. نتایج حاکی از عملکرد مناسب شبکه عصبی GMDH در پیش¬بینی جریان روزانه است.