خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23251   بروزرسانی: 28-10-1400

Eslam Javadnia

محمدرضا مباشری، اسلام جوادنیا
ارائه شاخصی جدید جهت برآورد میزان کلروفیل گیاه با استفاده از ترکیب شاخصهای ابرطیفی 
Improvement of New Index for estimating Plant Chlorophyll Content, Using Integration of Hyperspectral Indices
چکيده


میزان کلروفیل برگ گیاهان، شاخص مناسبی برای آگاهی از فعالیت های فتوسنتزی، میزان تنش و وضعیت تغذیه ای گیاه بشمار می­رود، به همین دلیل اهمیت ویژه­ای در کشاورزی دقیق دارد. استفاده از بازتابندگی طیفی، روشی سریع و غیرمخرب برای برآورد میزان کلروفیل گیاهان می باشد. تاکنون طیف وسیعی از شاخص­های طیفی برای تخمین محتویات کلروفیل گیاه بکار رفته است. بیشتر این شاخص ها تنها برای یک گونه یا حداکثر چندگونه گیاهی طراحی و آزمایش شده است. لذا این شاخص­ها برای گونه­هایی با ویژگیهای ساختاری متفاوت نمی توانند کارا و مفید باشند. هدف این تحقیق توسعه و ترکیب شاخص­ها و ارائه شاخصی جدید است بطوریکه تا حد زیادی مستقل از گونه و ساختار برگ باشد. در این مقاله پنج شاخصNDVI, MSR, MCARI, TCARI, OSVAI  مورد استفاده قرار گرفت. همچنین هریک از این شاخص­ها به تنهایی نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند منایج نشان داد که هیچیک از آنها نتواستند به تنهایی برآورد مناسبی از میزان کلروفیل گیاه داشته باشند. در مرحله بعد ترکیب­های مختلفی از این پنج شاخص مورد تست و آزمایش قرار گرفتند و RMSE آنها برای مقادیر آزمون محاسبه گردید. در نهایت ترکیب دو شاخص MCARI و OSAVI منجر به تولید شاخص جدید MCAVI شد که دقت بالایی را برای برآورد کلروفیل نشان داد. RMSE  وR2   این شاخص جدید بترتیب 12 و  0.78 بدست آمد. داده های مورد استفاده در این تحقیق داده های شناخته شده و معتبر Lopex93 بوده است.