خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18443   بروزرسانی: 11-12-1399

Masoud Karbasi

Masoud Karbasi, Maryam Moghadam, Jaefar Nikbakht  and Abbas Kaviani
Estimation of crop actual evapotranspiration using SEBAL algorithm (Case study: Khoramdareh region at Zanjan province)
تخمین تبخیر- تعرق واقعی گیاه با استفاده از الگوریتم سبال (مطالعه موردی: منطقه خرمدره در استان زنجان)
چکيده


برآورد دقیق تبخیر  تعرق گیاه و نیز آب مورد نیاز گیاهان اهمیت زیادی در بهبود مدیریت مصر آب و در نهایت افزای راندمان آب مصرفی دارد. در همین زمینه، به روش هایی نیاز است که قادر به محاسبۀ نیاز آبی گیاهان در مقیاس وسی و نیز دقت کافی داشته باشند. مطالعۀ حاضر به بررسی تخمین تبخیر  تعرق واقعی منطقه ای برای مزاری یونجه و ره شهرستان خرم دره با استفاده از داده های سنج از دور و داده های هواشناسی می پردازد. الگوریتم بیلان انرژی سطح برای زمین )سبا(( به کمک تصاویر ماهواره ای Landsat 8 برای تعیین نیاز آبی گیاهان ره و یونجه در دورۀ رشد این دو گیاه استفاده شد. نتایج به دست آمده با نتایج مد( PM-FAO 56 صحت سنجی و مقایسه شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد نتایج دو مد( مطابقت نسبتاً خوبی با هم دارند. مقدار میانگین جذر مربعاه خطا ) RMSE ( در برآورد تبخیر  تعرق واقعی برای گیاهان ره و یونجه به ترتیب 92 / 0 و 25 / 1 میلی متر بر روز به دست آمد. مقدار ضریب تبیین ) R2 ( نیز به ترتیب 89 / 0 و 83 / 0 به دست آمد. همچنین نتایج نشان داد مد( الگوریتم بیلان انرژی سطح برای زمین )سبا(( در مقایسه با مد( PM-FAO 56 مقدار تبخیر  تعرق را برای گیاه یونجه بیشتر و برای گیاه ره کمتر برآورد می کند.