خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18448   بروزرسانی: 11-12-1399

Masoud Karbasi

Masoud Akbari, Farzin Salmasi, Hadi Arvenaghi, Masoud Karbasi, Davood Farsadi Zade
Effective Geometrical parameters on discharge coefficient of gated piano key weir
پارامترهای هندسی موثر بر ضریب دبی سرریز کلید پیانویی دریچه‌دار
چکيده


سرریز کلیدپیانویی نوع جدیدی از سرریزهای تاج طولانی است. به دلیل پیچیدگی هندسی این نوع سرریزها، در سال های اخیر مطالعات زیادی بر روی آنها صورت گرفته است. ایده‌ی اضافه کردن دریچه در کلیدورودی سرریزکلیدپیانویی به منظور بهبود عملکرد هیدرولیکی این نوع سرریز برای اولین بار در آزمایشگاه هیدرولیک گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز بررسی شد. به منظور بررسی پارامترهای موثر بر روی ضریب‌دبی سرریزکلیدپیانویی دریچه‌دار نظیر: ابعاد دریچه، عمق جایگذاری دریچه در کلید‌ورودی، نسبت عرض کلیدورودی به عرض کلید‌خروجی و بارآبی روی سرریز کلیدپیانویی دریچه‌دار، از ۱۵۶ داده‌ی آزمایشگاهی مربوط به سرریزهای کلیدپیانویی دریچه دار استفاده شد. همچنین با استفاده از ‌مدل‌های رگرسیون‌خطی و غیر‌خطی چند متغیره در نرم افزار متلب ۲۰۱۸، دو رابطه برای ضریب دبی سرریز کلیدپیانویی درچه دار ارائه شد. از میان ۱۸۸ داده آزمایشگاهی برای سرریز کلید پیانویی و سرریز کلیدپیانویی دریچه‌دار، تعداد ۱۵۶ داده مربوط به سرریز کلیدپیانویی دریچه دار می باشد. از این تعداد ۷۰% به عنوان داده‌های آموزش و ۳۰% بعنوان داده‌های آزمون مدل استفاده شد. نتایج بررسی نشان داد بارآبی روی سرریز کلیدپیانویی، نسبت عرض کلیدورودی به عرض کلید‌خروجی، عمق جایگذاری دریچه در کلید‌ورودی، ابعاد دریچه به ترتیب بیشترین تاثیر را بر روی ضریب دبی سرریز کلیدپیانویی‌دریچه‌دار، دارند. روش رگرسیون‌غیرخطی با ۰۳۵/۰= RMSE و ۹۶۱/۰= R۲ و %۵۶۲/۴ = MARE نتایج بهتری نسبت به روش رگرسیون‌خطی با ۰۶۱/۰= RMSE و ۸۶۵/۰= R۲و %۴۹۱/۹ = MARE ارائه داده است.