خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:33182   بروزرسانی: 14-12-1399

Mohsen Ahadnejad Reveshty
محسن احدنژاد روشتی
دانشیار

پست الکترونيکی
ahadnejad@gmail.com      ahadnejad@znu.ac.ir
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ahadnejad-mohsen

تلفن
   +98-24-3305417   +98 (0) 24 3305 4164

فکس
   +98 (0) 24 3228 3201

آدرس 
زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان - دانشکده علوم انسانی- گروه جغرافیا- کدپستی: 38791-45371