خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28814   بروزرسانی: 14-11-1398

Mohsen Ahadnejad Reveshty

مدیریت

ریاست دانشکده علوم انسانی از مهرماه 1395 تا تاکنون

معاون مدیر گروه جغرافیای دانشگاه زنجان از آذرماه1388 تا آذرماه1390

مدیر گروه جغرافیای دانشگاه زنجان از آذر ماه 1390 تا اسفند1394