خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه شیمی]

بازدید:18858   بروزرسانی: 06-10-1395

Ebrahim Ahmadi
ابراهیم احمدی
دانشیار

پست الکترونيکی
Ahmadi@znu.ac.ir       Abrahmadi2001@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ahmadi_ebrahim

فکس
   +98 (0) 24 3228 098-24-33052477

آدرس 
زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، ساختمان شيمي، اتاق 328،ص پ 38791-45371.