خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18912   بروزرسانی: 22-12-1391

Moradpasha Eskandari Nasab

Publications in Journals

National5.  روناک خرمتایی، ملیحه نظام آبادی، طاهر هرکی نژاد، مرادپاشا اسکندری نسب، محمدحسین شهیر، داریوش سلیمی
Evaluation of
نشریه پژوهش¬های علوم دامی ایران Issue 161 (2012P. 171 DOI: 1. 
National4.  روناک خرمتایی، ملیحه نظام آبادی، طاهر هرکی نژاد، مرادپاشا اسکندری-نسب، محمدحسین شهیر، داریوش سلیمی
Evaluation of........
نشریه پژوهش های علوم دامی ایران Issue 161 (2012P. 171 DOI: 1. 
National3.  رضا سیدشریفی، مرادپاشا اسکندری نسب، جمال سیف دواتی، بهرام فتحی آچاچلویی
Estimation of.........
مجله پژوهشهای علوم دامی ایران Issue 63 (2012P. 68 DOI: 1. 
National2.  حافظعلی دلجوعیسی لو، جعفر پناهی اردموسی و مرادپاشا اسکندری نسب
Estimation of .....
مجله تحقیقات دام و طیور Issue 15 (2012P. 24 DOI: 1. 
National1.  ثریا رفیعی، مرادپاشا اسکندری نسب، داریوش سلیمی، طاهر  نژاد، روناک خرمتائی

تحقيقات توليدات دامي Issue 29 (2012P. 36 DOI: 1.