خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18912   بروزرسانی: 22-12-1391

Moradpasha Eskandari Nasab

مدیریت

 

1-       عضو و رئيس هيات بدوی رسيدگی به تخلفات انتظامی دانشگاه زنجان از 1376 تا 1378.

2-       عضو هيات بدوی رسيدگی به تخلفات اداری کارکنان دانشگاه زنجان از سال 1375 تا 1378 .

3-       عضو کميته گزينش استاد دانشگاه زنجان از سال 1373 تا کنون .

4-       مدير گروه علوم دامی از سال 1378 تا1386به مدت  8 سال پيوسته .

5-       عضو کميته نظارت و ارزيابی پروژه های پژوهشی برنامه ملی تحقيقات کشور از سال 1379تا کنون .

6-       مدير برنامه ريزی و تشکيلات جهاد دانشگاهی دانشگاه زنجان (در بدو تشکيل)  .                                                                                                                                       

7-   عضو کميته ناظر بر مطبوعات دانشگاه زنجان از ابتدای سال 1386.

8-   عضو کمسيون موارد خاص دانشگاه زنجان طی حکم شماره 8789-د-ر مورخ20/4/86    .

9-  مسؤول امور گزينش استان زنجان (زنجان وقزوين )در اوايل انقلاب .

10- عضو دانشجوئی کميته پذيرش دانشگاه زنجان در دوره انقلاب فرهنگی .

11- عضو شورای نهادهای انقلاب اسلامی  استان زنجان در اوايل انقلاب  .