خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18912   بروزرسانی: 22-12-1391

Moradpasha Eskandari Nasab

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. ژنتیک کمی2. روشهای پیشرفته آماری(کارشناسی ارشد)3. اصلاح دام تکمیلی(2)(کارشناسی ارشد)4. اصلاح دام تکمیلی(1)(کارشناسی ارشد)5. طرح آزمایشات کشاورزی6. اصلاح دام (2)(کارشناسی) 7. اصلاح دام( کارشناسی)