خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18912   بروزرسانی: 22-12-1391

Moradpasha Eskandari Nasab

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تربیت مدرس, ایران, علوم دامی , 1377-1373
عنوان رساله : برآورد مولفه های واريانس – کوواريانس و روندژنتيکی صفات توليدی در يک گله گوسفند بلوچی
زمینه رساله : آمار،ژنتيک واصلاح دام در گوسفند
استاد راهنما : دکتر ناصر امام جمعه

کارشناسی ارشد : دانشگاه تربیت مدرس, ایران, علوم دامی , 1369-1368
عنوان پایان نامه : بررسی ظرفيت توليد گوسفند قره گل
زمینه پایان نامه : تجزيه وتحليل آماری وبرآورد پارامترهای صفات گوسفند
استاد راهنما : دکتر ناصر امام جمعه

کارشناسی : دانشگاه زنجان, ایران, علوم دامی , 1364-1360